AVG

BELEID VAN HET KANTOOR VDE LEGAL

INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

EN DE PERSOONSGEGEVENS

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS – TOEPASSING VAN DE AVG

Het advocatenkantoor VDE LEGAL, Guldenvlieslaan 77 in 1060 Brussel, en elke advocaat waaruit dit kantoor bestaat en elke persoon die hier werkt (hierna het kantoor), bekommert zich om de bescherming van uw persoonsgegevens (hierna de gegevens) en verbindt zich ertoe om de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn in België te respecteren, met inbegrip van de Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, 2016/679 (hierna AVG).
Het kantoor meldt u dat uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met huidige verklaring inzake gegevensbescherming, die de toepassing bevestigt van alle reglementaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn in België.
Het kantoor garandeert een gepast technisch en organisatorisch veiligheidsniveau van uw gegevens teneinde u te beschermen tegen elk gegevenslek, inclusief het verlies, de vernietiging, de openbare verspreiding, de niet-toegestane toegang of elk onrechtmatig gebruik hiervan.
Indien u een gegevenslek vaststelt of vermoedt, verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te melden opdat hieraan een einde kan worden gemaakt en elk probleem in verband met deze kwestie onmiddellijk kan worden geregeld.
In het kader van deze voortdurende bekommernis om de bescherming van uw gegevens, blijft het kantoor ter beschikking voor alle vragen of opmerkingen hieromtrent.

VOOR WIE IS DEZE VERKLARING BESTEMD?

Deze verklaring is bestemd voor de natuurlijke personen die in contact komen met het kantoor, te weten de personen die:

1. onze website bekijken;
2. informatie vragen over de diensten van het kantoor;
3. cliënten zijn (eveneens in het kader van een gerechtelijk mandaat, enz.) van het kantoor;
4. werken voor cliënten van het kantoor, of zijn leveranciers;
5. tussenkomende partijen zijn in de dossiers beheerd door het kantoor.

GEGEVENS VERWERKT DOOR HET KANTOOR: BRONNEN, OORSPRONG EN INHOUD

Het kantoor verzamelt de verwerkte gegevens via verschillende kanalen: hetzij rechtstreeks bij uzelf, hetzij bij een gerechtelijke of administratieve overheid, bij een tussenkomende partij (tegenpartij, …) in het kader van een geschil of bij een verzekeringsmaatschappij die tussenkomt voor de verdediging van uw belangen (beroepsaansprakelijkheid, familiale BA, rechtsbijstand, enz.)
Bepaalde gegevens kunnen eveneens geldig verzameld worden indien zij reeds openbaar verspreid zijn of indien u deze zelf openbaar toegankelijk heeft gemaakt op openbare/sociale media (zoals LinkedIn, Facebook, …);
De volgende gegevenscategorieën kunnen verwerkt worden:
identificatiegegevens: naam, voornaam, privéadres, e-mailadres, telefoon, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit, foto, identiteitskaart;
medische gegevens: medische antecedenten, ziekte, handicap, enz.;
bankgegevens: rekeningnummer, rekeninguittreksels, aanslagbiljet en gezinssamenstelling, of elk document waaruit de financiële situatie blijkt;
familiale gegevens;
gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen;
gegevens met betrekking tot het geschil/dossier (inclusief gerechtelijk of strafdossier) dat aan het kantoor wordt toevertrouwd, hetgeen gegevens van bijzondere categorieën kunnen zijn in functie van het soort dossier.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT HET KANTOOR UW GEGEVENS?

Het kantoor verwerkt uw gegevens op wettelijke, eerlijke en transparante wijze voor de volgende rechtmatige doeleinden:
1. in het kader van de verdediging van uw belangen of de belangen van de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor u tussenkomt;
2. in het kader van de uitvoering van de contractuele of precontractuele verbintenissen van het kantoor jegens u of jegens de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor u tussenkomt;
3. om elk belangenconflict te vermijden en te controleren;
4. om de facturatie op te stellen;
5. om de verdediging van het kantoor te realiseren in het kader van een geschil tussen u en het kantoor;
6. om u nieuwsbrieven en informatie te sturen met betrekking tot de activiteit van het kantoor;

WETTIGHEID VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DOOR HET KANTOOR

In functie van het beoogde doeleinde, verwerkt het kantoor uw gegevens op basis van:
1. de wettelijke verplichtingen die hem ten laste vallen in het kader van zijn activiteiten:
de wet verplicht het kantoor om bepaalde persoonsgegevens te verwerken of laat dit toe, onder andere voor de opdracht van het kantoor om uw belangen te verdedigen, of voor zijn boekhoudkundige verplichtingen, enz.
2. zijn contractuele of precontractuele verplichtingen jegens u;
3. het rechtmatig belang van het kantoor en de personen die worden bijgestaan, wanneer het uw gegevens moet bewaren of meedelen om een eventuele gerechtelijke vordering in te stellen, uit te oefenen of te ondersteunen maar eveneens om u te informeren over zijn activiteiten en werking;
4. uw specifieke toestemming en dit in bepaalde bijzondere gevallen.

MET WIE DEELT HET KANTOOR UW GEGEVENS?

1 Elke gegevensdeling gebeurt binnen de grenzen van het beroepsgeheim, de deontologische regels en huidig document, dat de toepassing en de inachtneming bevestigt van de geldende wettelijke en reglementaire regels.
2. De gegevens zijn toegankelijk voor de personeelsleden van het kantoor, voor elke confrater die tussenkomt als medewerker of gespecialiseerde advocaat of voor elke technische adviseur, in de strikt noodzakelijke mate voor de uitvoering van de verplichtingen van het kantoor.
3. Het kantoor kan uw gegevens meedelen aan de gerechtelijke of administratieve overheden of aan gerechtelijke actoren in het kader van de verdediging van uw belangen en in de hiervoor noodzakelijke mate;
4. Het kantoor kan uw gegevens meedelen aan de tegenpartijen in het kader van de verdediging van uw belangen en dit in de strikt noodzakelijke mate;
5. Het kantoor kan uw gegevens, in voorkomend geval, meedelen aan bankinstellingen of verzekeringen in het kader van de verdediging van uw belangen, met inbegrip van verzekeringen « rechtsbijstand » en dit in de strikt noodzakelijke mate;
6. Het kantoor kan uw verzamelde persoonsgegevens moeten meedelen aan de overheden of entiteiten die worden vastgelegd door alle toepasbare wettelijke of reglementaire bepalingen;
7. Het kantoor kan bepaalde gegevens eveneens delen met zijn medecontractanten, die beschouwd worden als « onderaannemer » in de zin van de wetgeving, in de strikt noodzakelijke mate voor de werking van toepassingen of geïnformatiseerde of niet-geïnformatiseerde beheersystemen die het kantoor heeft onderschreven. De lijst van de onderaannemers, hun activiteitendomein, het beoogde doeleinde en in voorkomend geval het land waarin de gegevens verwerkt en bewaard worden, zijn beschikbaar op eerste verzoek.
8. Het kantoor kan uw gegevens delen met de balie waaronder het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) valt, dat u heeft geraadpleegd.

HOELANG BEWAART HET KANTOOR UW GEGEVENS?

1. Het kantoor bewaart de gegevens niet langer dan een periode van 10 jaar, die noodzakelijk is om te voldoen aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen (fiscale verjaring, beroepsaansprakelijkheid, wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, enz.).
Deze termijn begint te lopen vanaf het einde van uw relatie met het kantoor.
Deze termijn kan verlengd worden indien dit noodzakelijk blijkt voor het werk van het kantoor en de verdediging van de klant (medisch voorbehoud, ….).
2. In geval van geschil, zullen de gegevens zelfs na de hierboven vermelde termijnen bewaard worden en dit met het oog op de gerechtelijke verdediging.
In dit geval zou de bewaring van de relevante gegevens verlengd kunnen worden zolang dit nodig is voor het beheer van het geschil en tot de afsluiting hiervan.
3. Het kantoor bewaart de noodzakelijke identificatiegegevens om elk eventueel belangenconflict in het kader van zijn activiteiten te vermijden.

DRAAGT HET KANTOOR UW GEGEVENS OVER BUITEN DE EUROPESE UNIE?

De overdracht van gegevens naar een land buiten de Unie is enkel toegestaan indien de Europese Commissie, voor het land waarvoor de overdracht bestemd is, een gepast en gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft erkend als het niveau dat wordt voorzien door de Europese wetgeving. Persoonsgegevens kunnen pas overgedragen worden nadat deze juridische gegrondheid en realiteit erkend en bewezen zijn.
Elke overdracht van uw gegevens buiten het grondgebied van de EU zou in elk geval gedekt moeten worden door een gepaste maatregel die een veiligheidsniveau biedt dat gelijk is aan het niveau voorzien door de Europese wetgeving, zoals de standaardbedingen van de Commissie of de toestemming.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Behalve indien een wettelijke bepaling die van kracht is in België dit niet toelaat, met inbegrip van de AVG, of indien het beroepsgeheim zich hiertegen verzet, krachtens de reglementering, heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor de volgende rechten en mogelijkheden op verhaal:
– het inzagerecht van uw gegevens, met redelijke tussenpozen, met inbegrip van het recht om te weten of het kantoor uw gegevens verwerkt;
– het recht om, met redelijke tussenpozen, een kopie te ontvangen van uw gegevens die het voorwerp uitmaken van de verwerking, tenzij dit schade berokkent aan de rechten en vrijheden van een ander;
– het recht op een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens;
– het recht op rechtzetting van de verwerkte gegevens;
– het recht op verzet tegen de verwerkte gegevens;
– het recht om de verwerking van de verwerkte gegevens te beperken;
– het recht op de verwijdering van de verwerkte gegevens;
– het recht op de draagbaarheid van de verwerkte gegevens;
– het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit (G.B.A.)
Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
tel.: +32 (0)2 274 48 00 fax: +32 (0)2 274 48 35 e-mail: contact@apd-gba.be
U kunt uw rechten uitoefenen door u te wenden tot het kantoor op het volgende e-mailadres: info@vdelegal.be of per post op het adres van het kantoor.

COOKIEBELEID

Het kantoor gebruikt « cookies » op zijn website(s), te weten een code onder de vorm van een bestand dat bewaard kan worden op uw computer. Tijdens een later bezoek aan de site, kunnen deze cookies vervolgens herkend worden. Zij helpen het kantoor om de site te verbeteren, om uw navigatie te vergemakkelijken, of gerichte reclame aan te bieden of de bezoekers te analyseren.
Om meer te weten over het cookiebeleid van het kantoor, kunt u onze website raadplegen onder de tab « Cookies policy ».
U kunt vervolgens volledig of gedeeltelijk cookies aanvaarden.

WIJZIGINGEN

Het kantoor kan op elk moment, om verschillende redenen, correcties, toevoegingen of wijzigingen aanbrengen aan huidige verklaring inzake gegevensbescherming en persoonlijke levenssfeer. De meest actuele versie kan steeds geraadpleegd worden op onze website.