Gebruiksvoorwaarden – Privacy

1. Inhoud – aansprakelijkheid

VDE Legal draagt de grootste zorg voor de creatie van haar website.

VDE Legal staat echter niet garant voor de juistheid van de informatie, in het bijzonder de wettelijke informatie die wordt vermeld in haar artikelen en nieuwsbrieven. De gebruiker is zich er tevens van bewust dat de getoonde informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaand bericht.
Hieruit volgt dat VDE Legal elke aansprakelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de site of het gebruik dat hiervan zou kunnen worden gemaakt.

 

2. Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere die eveneens op deze site vermeld worden, worden beschermd door het auteursrecht van VDE Legal en/of haar advocaten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging van deze website of van een deel hiervan, of van de online geplaatste artikelen, onder welke vorm en door welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VDE Legal.
Elke overtreding kan burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen met zich meebrengen.
Het is verboden om elk recht met betrekking tot de diensten die door VDE Legal worden aangeboden via de website www.vdelegal.be en de elementen of prestaties die op deze website worden gepost, te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te creëren, het ontwerp en de opbouw op elke andere manier om te zetten, te proberen de broncode te vinden, in sublicentie te geven of over te dragen op welke manier dan ook.

 

3. Opschorting en onderbreking van de toegang tot de website

VDE Legal behoudt zich het recht voor, op elk moment en om welke reden dan ook, tijdelijk of blijvend de toegang tot de volledige of een deel van haar website te wijzigen of te onderbreken, en dit zonder voorafgaande informatie.

VDE Legal zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die direct of indirect te wijten is aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

 

4. Hyperlinks

VDE Legal oefent geen enkele controle uit over de vermelde sites en in het algemeen over alle aangehaalde internetbronnen.

VDE Legal is bijgevolg niet aansprakelijk voor de terbeschikkingstelling van deze externe sites en bronnen, en kan geen enkele aansprakelijkheid dragen aangaande de inhoud, publiciteit, product, dienst of elk ander materiaal dat beschikbaar is op, of via, deze externe sites of bronnen.

VDE Legal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies aangetoond of ingeroepen ten gevolge van of in verband met het gebruik van of vertrouwen in de inhoud, de goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

 

5. Persoonlijke gegevens

 

5.1. Garanties
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, onder andere de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

5.2 Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor het hieronder vermelde doel.
Uw gegevens zullen opgenomen worden in het bestand en wij zullen deze verwerken met het oog op het beheer van onze zendingen, publicaties, diensten, om u te informeren over onze nieuwe diensten, producten en nieuws.
U kunt zich op elk moment en zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3 Cookies
VDE Legal kan cookies gebruiken om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie of uw navigatietaal te registreren.

5.4. Publicatie en verspreiding van uw persoonsgegevens
VDE Legal zou uw persoonsgegevens kunnen verspreiden op verzoek van een wettelijke overheid, om zich te schikken naar elke wet of reglementering die van kracht is, om de rechten van VDE-Legal of haar website te beschermen of te verdedigen of met het doel om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de site www.vdelegal.be of van het publiek te beschermen.

5.5. Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vennootschap cvba Vanden Eynde Legal, met maatschappelijke zetel in 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 77.
Al uw vragen in verband met de registratie en de verwerking van uw gegevens kunnen gestuurd worden naar dit adres of per e-mail op info@vdelegal.be.
Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan VDE Legal, kunt u, na uw identiteit te hebben aangetoond, gratis de schriftelijke mededeling vragen van de gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben, evenals in voorkomend geval de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn.
Een kopie van uw gegevens zal u uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw verzoek worden meegedeeld.

 

6. Toepasbare wetgeving en bevoegde rechtbank
Huidige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.


Op huidige website verwijst elke vermelding van Vanden Eynde – Legal of VDE Legal naar:
CVBA VANDEN EYNDE LEGAL
Maatschappelijke zetel:
1060 Brussel
Gulden Vlieslaan 77
Ondernemingsnummer: 0893 315 362
Geregistreerd in het rechtspersonenregister van Brussel


VDE Legal is houder van de domeinnaam www.vdelegal.be en van alle andere rechten die voortvloeien uit deze website.
De toegang tot de website www.vdelegal.be gebeurt onder voorbehoud van de aanvaarding van huidige gebruiksvoorwaarden (hierna «Voorwaarden» genoemd) die VDE Legal op elk moment kan wijzigen.